Spring naar de inhoud

Nivo Systems bvba met maatschappelijke zetel te Turnhoutsebaan 201 bus 1, 2970 Schilde, verder vermeld als NIVOSYSTEMS, verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring.

Wij verduidelijken in deze privacyverklaring welke gegevens wij bewaren, op welke rechtsgronden wij ons baseren en hoe lang wij deze gegevens bewaren.

Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacybeleid, kunt u terecht bij NIVOSYSTEMS op info@nivosystems.be.

Welke gegevens

Volgende gegevens kunnen door NIVOSYSTEMS verwerkt worden:

Verwerkingsdoeleinden

NIVOSYSTEMS verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten/websitebezoekers voor klanten-, offerte- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opstellen van offertes, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit).

Rechtsgrond(en) van de verwerking

Persoonsgegevens worden enkel verwerkt op basis van artikel 6.1.

van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679).

In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1. a) (toestemming), heeft de klant steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.

Overmaken aan derden

Een aantal gegevens worden verwerkt door bedrijven buiten de EU:

Dit bedrijf neemt de nodige technische en organisatorische maatregelen ter bescherming van de persoonsgegevens.

Indien de wet hiertoe verplicht zal NIVOSYSTEMS uw persoonsgegevens moeten overmaken aan derden.

Met uitzondering van bovenstaande gevallen zal NIVOSYSTEMS uw persoonsgegevens nooit overmaken aan derden zonder uw voorafgaandelijke goedkeuring.

Bewaarperiode

De persoonsgegevens zullen worden bewaard afhankelijk van de context en het type data maar evenwel niet langer dan strikt noodzakelijk voor het doel waarvoor ze dienen:

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om:

Direct marketing

De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

Beveiliging

NIVOSYSTEMS stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens goed beschermd worden. Het gebruikt daarvoor up to date computersystemen en hardwarematige en softwarematige firewalls. NIVOSYSTEMS zal u informeren over elke inbreuk op deze privacyverklaring die een ernstige impact op u kan hebben.

Klacht

De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij:

Gegevens-beschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
commission@privacycommission.be
T +32 (0)2 274 48 00
F +32 (0)2 274 48 35